Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

58 §

Begynnelsetidpunkten för familjepension och utbetalning retroaktivt

Mom. 1

Familjepension betalas från ingången av månaden efter den under vilken förmånslåtaren avled. Till ett barn som fötts efter förmånslåtarens död betalas familjepension från ingången av månaden efter barnets födelse.

Mom. 2

Familjepension betalas inte utan giltig orsak retroaktivt för längre tid än sex månader före den månad då ansökan om pension gjordes.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 57 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 59 §