Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

5 §

Begränsningar av tillämpningsområdet

Mom. 1

Denna lag gäller inte anställningsförhållanden

1) i fråga om tid före ingången av kalendermånaden efter den under vilken 17 års ålder uppnåtts,

2) efter den kalendermånad under vilken en arbetstagare som är född 1957 eller tidigare fyller 68 år, en arbetstagare som är född 1958–1961 fyller 69 år och en arbetstagare som är född 1962 eller senare fyller 70 år (den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten), eller

3) i vilka arbetstagaren är verksam som musiker, skådespelare, dansör eller annan utövande konstnär.

(29.1.2016/78)
Mom. 2

Denna lag gäller inte arbetstagare

1) på vilka finsk lagstiftning inte tillämpas enligt bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet, (14.5.2010/356)

2) som arbetar på ett finländskt fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007), om arbetstagaren inte är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och något annat inte följer av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet, (14.5.2010/356)

3) som arbetar på ett fiskefartyg, om fartygets resor inte utsträcks längre än till Östersjön.

Föregående paragraf – 1 avd. 2 kap. 4 § Följande paragraf – 1 avd. 2 kap. 6 §