Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare 22.12.2006/1281

Visa författningen i sin helhet

18 §

Mom. 1

Ett långvarigt arbetsoförmöget barn som får familjepension efter en förmånslåtare som har dött före den 1 juli 1990 har rätt att få familjepension så länge arbetsoförmågan fortgår utan avbrott. Fortsatt utbetalning av familjepension efter det att barnet fyllt 18 år förutsätter särskild ansökan.

Mom. 2

Den rätt till tillägg för föräldralösa barn som en familjepensionstagare som får nämnda tillägg har bestäms enligt den APL som gällde före ikraftträdandet av lagen om pension för lantbruksföretagare också när beloppet av familjepensionen skall justeras efter det att lagen om pension för lantbruksföretagare har trätt i kraft.

Föregående paragraf – 17 § Följande paragraf – 19 §