Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare 22.12.2006/1281

Visa författningen i sin helhet

17 §

Mom. 1

Sker en sådan förändring i arbetsförmågan hos en lantbruksföretagare som får delinvalidpension som börjat före den 1 januari 1982 och fortgått utan avbrott att han eller hon har rätt till full invalidpension och förändringen kan bedömas fortgå minst ett år, ändras delinvalidpensionen till full invalidpension från ingången av månaden efter förändringen.

Föregående paragraf – 16 § Följande paragraf – 18 §