Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare 22.12.2006/1281

Visa författningen i sin helhet

16 §

Mom. 1

Om en lantbruksföretagare vars ansökan om utbetalning av pension till utlandet har avslagits enligt bestämmelserna i 19 § i LFöPL och 9 a § i APL, sådana de lydde före den 1 januari 2003, på nytt ansöker om utbetalning av pensionen till utlandet, betalas av pensionen till utlandet de belopp som har förfallit till betalning efter att den nya ansökan inkommit.

Föregående paragraf – 15 § Följande paragraf – 17 §