Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare 22.12.2006/1281

Visa författningen i sin helhet

15 §

Mom. 1

Om pensionsfallet inträffar 2006–2009, beaktas som arbetsförtjänst för 2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den totala arbetsinkomst på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om lantbruksföretagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsförtjänsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 76 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som skall beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsförtjänsterna för 2005 så som bestäms i 71 §, 76 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten samt 77 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005–2010. Vid bestämmande av den inkomstförutsättning som avses i 42 § 1 mom. 2 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare beaktas arbetsförtjänsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.

Föregående paragraf – 14 § Följande paragraf – 16 §