Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

162 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

Föregående paragraf – 4 avd. 14 kap. 161 §