Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

161 §

Beräkning av tidsperioders längd

Mom. 1

När tidsperioders längd beräknas anses i en kalendermånad ingå 30 dagar vid

1) bedömning av om denna lag skall tillämpas på en företagare,

2) bestämmande av arbetspensionsförsäkringsavgift enligt denna lag,

3) beräkning av pension enligt denna lag, och vid

4) betalning av rehabiliteringspenning.

Mom. 2

Närmare bestämmelser om hur i 1 mom. avsedda tidsperioder beräknas utfärdas genom förordning av statsrådet.

Föregående paragraf – 4 avd. 14 kap. 160 § Följande paragraf – 4 avd. 14 kap. 162 §