Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

160 §

Förvaring av handlingar

Mom. 1

Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen skall förvara de handlingar som hänför sig till ordnandet av pensionsskydd eller ett pensionsärende enligt denna lag på det sätt som bestäms i arkivlagen (831/1994) och i 218 § i lagen om pension för arbetstagare.

Föregående paragraf – 4 avd. 14 kap. 159 § Följande paragraf – 4 avd. 14 kap. 161 §