Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

159 §

Jäv

Mom. 1

Anställda och styrelsemedlemmar i en pensionsanstalt och Pensionsskyddscentralen kan, utan hinder av 28 § 1 mom. 4 och 5 punkten i förvaltningslagen (434/2003), behandla ärenden som gäller verkställigheten av denna lag och som avser en företagare som ordnat pensionsskydd i pensionsanstalten.

Föregående paragraf – 4 avd. 14 kap. 158 § Följande paragraf – 4 avd. 14 kap. 160 §