Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

157 §

Överföring av pensionsrätt till Europeiska gemenskaperna

Mom. 1

En företagare har rätt att överföra sin pensionsrätt enligt denna lag till Europeiska gemenskaperna så som bestäms i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).

Mom. 2

I fråga om pensionsrätt som överförs till Europeiska gemenskaperna eller som återförs därifrån tillämpas bestämmelserna i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem till den del nämnda lag innehåller bestämmelser som avviker från bestämmelserna i denna lag.

Föregående paragraf – 4 avd. 14 kap. 156 § Följande paragraf – 4 avd. 14 kap. 158 §