Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

152 a § (17.4.2020/260)

Begränsning av den registrerades rätt

Mom. 1

En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att pensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när pensionsanstalten sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

Föregående paragraf – 4 avd. 13 kap. 152 § Följande paragraf – 4 avd. 14 kap. 153 §