Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

146 §

Tillämpliga bestämmelser

Mom. 1

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999; nedan offentlighetslagen) tillämpas på offentligheten i fråga om pensionsanstalternas och Pensionsskyddscentralens handlingar och verksamhet till den del pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen utövar i 4 § 2 mom. i offentlighetslagen avsedd offentlig makt, om inte något annat bestäms i denna eller i någon annan lag.

Mom. 2

Också när det inte är fråga om utövande av offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i offentlighetslagen ska pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen i ärenden som hänför sig till verkställigheten av denna lag tillämpa offentlighetslagen när det gäller

1) handlingssekretess,

2) tystnadsplikt,

3) förbud mot utnyttjande,

4) sekretessbelagda handlingar enligt 22–24 § i offentlighetslagen, och

5) straffbestämmelser enligt 35 § i offentlighetslagen.

(17.12.2020/1149)
Mom. 3

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas inte bestämmelserna om tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter enligt 30 kap. 1, 3 och 4 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) samt i 16 kap. 4 § och 17 kap. 4 och 5 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor. (19.11.2021/952)

Mom. 4

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas utöver det som föreskrivs i detta kapitel vad lagen om pension för arbetstagare föreskriver i

1) 195 a § om pensionsanstalternas rätt att lämna uppgifter för avgörandet av pensionsärenden,

2) 197 § om uppgifter om inkomster som ligger till grund för sådana till pension berättigande förmåner som utbetalas för oavlönad tid,

3) 198 § om rätt att få uppgifter för avgörande av ärenden och för verkställighet av lagstadgade uppgifter,

4) 200 § om pensionsanstalternas rätt att få uppgifter för utövande av tillsyn,

5) 202 § om avgiftsfrihet,

6) 203 § om utlämnande av uppgifter inom en försäkringsgrupp,

7) 205 § om utlämnande av uppgifter för utredning av brott och missbruk,

8) 208 § om vidareutlämnande av uppgifter,

9) 209 § om ansvaret för den som vidareutlämnar uppgifter, och

10) 210 § om utlämnande av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning.

(17.4.2020/260)
Mom. 5

Vid tillämpningen av 2 mom. gäller i fråga om utlämnande av uppgifter vad som i 7 kap. i offentlighetslagen föreskrivs om undantag från och upphörande av sekretess. (17.12.2020/1149)

Föregående paragraf – 3 avd. 12 kap. 145 § Följande paragraf – 4 avd. 13 kap. 147 §