Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

123 § (18.1.2013/44)

Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäkringsavgift

Dröjsmålsränta

Mom. 1

Om företagaren har försummat att betala arbetspensionsförsäkringsavgiften har pensionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 a § 1 mom. i räntelagen.

Föregående paragraf – 3 avd. 9 kap. 122 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 124 §