Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

121 §

Preskription av återbetalning av arbetspensionsförsäkringsavgift som betalats utan grund

Mom. 1

Återbetalningen av en arbetspensionsförsäkringsavgift som betalats utan grund preskriberas fem år från den dag då avgiften betalades, om preskriptionen inte avbrutits innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid. Preskriptionstiden på fem år kan förlängas på det sätt som anges i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

Föregående paragraf – 3 avd. 9 kap. 120 § Följande paragraf – 3 avd. 9 kap. 122 §