Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

119 §

Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgifter

Mom. 1

Arbetspensionsförsäkringsavgiften skall tas ut av företagaren eller av i 118 § 2 mom. avsedd annan betalningsskyldig senast inom de fem kalenderår som omedelbart följer efter det år under vilket avgiften har påförts. Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte har betalats inom nämnda tid preskriberas rätten att få avgiften.

Föregående paragraf – 3 avd. 9 kap. 118 § Följande paragraf – 3 avd. 9 kap. 120 §