Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

118 §

Företagarens ansvar för arbetspensionsförsäkringsavgifterna

Mom. 1

Företagaren svarar personligen för i denna lag avsedd arbetspensionsförsäkringsavgift.

Mom. 2

En företagare svarar såsom för egen skuld för i hans eller hennes företag arbetande familjemedlemmars arbetspensionsförsäkringsavgifter enligt denna lag. Om företagarverksamhet som avses i denna lag bedrivs i form av en sammanslutning eller ett samfund, svarar sammanslutningen eller samfundet för sina delägares på nämnda verksamhet grundade arbetspensionsförsäkringsavgifter såsom för egen skuld.

Mom. 3

Pensionsanstalten skall på begäran lämna personer, sammanslutningar och samfund som avses i 2 mom. de uppgifter som inverkar på ansvaret enligt 2 mom.

Föregående paragraf – 3 avd. 9 kap. 117 § Följande paragraf – 3 avd. 9 kap. 119 §