Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

114 § (29.1.2016/72)

Arbetspensionsförsäkringsavgift

Mom. 1

För finansiering av pensionsskyddet enligt denna lag är företagaren skyldig att betala en arbetspensionsförsäkringsavgift som räknas ut på basis av arbetsinkomsten.

Mom. 2

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar årligen genom förordning bestämmelser om den procentsats för arbetspensionsförsäkringsavgiften, som kan uppskattas motsvara den genomsnittliga, i procent av lönerna uttryckta arbetspensionsförsäkringsavgiften för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 3

Den del av arbetspensionsförsäkringsavgiften som ingår i försäkringsavgiften och som tas ut för kostnader till följd av en pensionsanstalts konkurs bestäms i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av 181 § i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 4

På framställning av pensionsanstalten fastställer social- och hälsovårdsministeriet närmare beräkningsgrunder för arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Föregående paragraf – 3 avd. 9 kap. 113 § Följande paragraf – 3 avd. 9 kap. 115 §