Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

113 §

Försäkring när företagaren inte uppfyller nedre gränsen för försäkring eller får ålderspension

Frivillig försäkring

Mom. 1

En företagare vars arbetsinkomst är mindre än 5 504,14 euro per år, men som annars uppfyller villkoren enligt denna lag, har rätt att på ansökan och på de villkor som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet få i denna lag avsedd försäkring.

Mom. 2

En person som får ålderspension enligt arbetspensionslagarna och som annars uppfyller villkoren enligt denna lag och samtidigt bedriver i denna lag avsedd företagarverksamhet har rätt att på ansökan få försäkring som avses i 1 mom.

Mom. 3

En försäkring som avses i 1 och 2 mom. beviljas inte retroaktivt.

Föregående paragraf – 3 avd. 9 kap. 112 a § Följande paragraf – 3 avd. 9 kap. 114 §