Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

110 §

Försäkringsavtal

Mom. 1

Genom godkännande av försäkringsansökan uppstår ett försäkringsavtal mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och företagaren. Närmare föreskrifter om verkställigheten av försäkringen meddelas i de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda försäkringsvillkoren eller i de av Försäkringsinspektionen fastställda stadgarna för en pensionskassa.

Föregående paragraf – 3 avd. 9 kap. 109 § Följande paragraf – 3 avd. 9 kap. 111 §