Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

144 §

Pensionsanstalternas skyldighet att utöva tillsyn

Mom. 1

Varje pensionsanstalt övervakar att en företagare som har ordnat pensionsskydd i pensionsanstalten i fråga fullgör sina anmälnings- och försäkringsskyldigheter enligt denna lag.

Mom. 2

Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna kan komma överens om den närmare verkställigheten av tillsynen enligt 1 mom. och 143 § 1 mom.

Föregående paragraf – 3 avd. 12 kap. 143 § Följande paragraf – 3 avd. 12 kap. 145 §