Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

142 §

Utredning av kostnader och beslut om kostnadsfördelning

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen utreder de kostnader som avses i 139 och 141 § med iakttagande av vad som föreskrivs i 183 § i lagen om pension för arbetstagare. När kostnaderna utreds beaktas dock inte Sysselsättningsfondens i 182 § i den lagen avsedda andel av arbetspensionskostnaderna. (30.12.2019/1469)

Mom. 2

Pensionsskyddscentralen meddelar ett beslut om fördelningen av kostnaderna på det sätt som föreskrivs i 184 § i lagen om pension för arbetstagare.

Föregående paragraf – 3 avd. 11 kap. 141 § Följande paragraf – 3 avd. 12 kap. 143 §