Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

140 §

Statens deltagande i kostnaderna

Mom. 1

Om pensionsanstalternas i enlighet med 138 § bestämda premieansvar inte räcker till kostnaderna för pensioner och förmåner enligt 139 § 1 mom., betalar staten den återstående delen.

Mom. 2

Staten skall varje år i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel.

Mom. 3

Närmare bestämmelser om betalning av statens andel och förskott utfärdas genom förordning av statsrådet.

Mom. 4

Den andel av kostnaderna för pensioner och andra förmåner som staten betalat ska Pensionsskyddscentralen fördela mellan pensionsanstalterna enligt de kostnadsfördelningsgrunder som nämns i 183 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. (22.12.2011/1431)

Föregående paragraf – 3 avd. 11 kap. 139 § Följande paragraf – 3 avd. 11 kap. 141 §