Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

139 §

Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensioner och rehabiliteringskostnader

Mom. 1

De pensionsanstalter som avses i 1 § 3 mom. svarar för de kostnader som orsakas av pensioner, rehabiliteringspenningar och andra förmåner enligt denna lag i förhållande till sitt premieansvar enligt 138 §. I dessa kostnader medräknas inte pensionsdelar som tjänats in för oavlönad tid. Som kostnad för en rehabiliteringspenning betraktas det totala beloppet av den rehabiliteringspenning som pensionsanstalten betalat. (29.1.2016/72)

Mom. 2

När premieansvaret bestäms beaktas inte obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter som

1) har lämnats till indrivning i utsökningsväg,

2) har bevakats i konkurs,

3) ingår i ett saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/1993),

4) ingår i ett betalningsprogram som avses i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), eller

5) ingår i en sådan frivillig skuldsanering som till innehållet motsvarar de principer som föreskrivs i de lagar som nämns i 3 och 4 punkten.

Mom. 3

De pensionsanstalter som avses i 1 § 3 mom. svarar för pensionsdel som intjänats för oavlönad tid på det sätt som föreskrivs i 178 § i lagen om pension för arbetstagare.

Föregående paragraf – 3 avd. 11 kap. 138 § Följande paragraf – 3 avd. 11 kap. 140 §