Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

138 §

Premieansvar

Försäkringsavgiftsansvar

Mom. 1

De medel som behövs för ersättande av de kostnader som avses i 139 § 1 mom. skall tas upp som premieansvar i enlighet med de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda beräkningsgrunderna. Till premieansvaret fogas

1) av arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt denna lag den del som inte behövs för de enligt beräkningsgrunderna beräknade skäliga förvaltningskostnaderna eller för ansvaret för den del av pensionen som intjänats för oavlönad tid, och

2) ränteavkastningen i enlighet med beräkningsgrunderna.

Mom. 2

Från ansvaret avdras pensionsanstaltens andel av kostnaderna enligt 139 § 1 mom.

Föregående paragraf – 3 avd. 11 kap. 137 § Följande paragraf – 3 avd. 11 kap. 139 §