Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

137 §

Villkoren och beräkningsgrunderna för en pensionsförsäkring

Ansvarsskuld Beräkningsgrunder Försäkringsvillkor

Mom. 1

På villkoren och beräkningsgrunderna för en pensionsförsäkring enligt denna lag tillämpas vad lagen om pension för arbetstagare föreskriver i

1) 165 § om villkor för en pensionsförsäkring och föreskrifter för en pensionskassa,

2) 166 § 1 mom. om grunderna för beräkning av försäkringsavgifterna och ansvarsskulden,

3) 167 § om enhetlighet i fråga om villkor och beräkningsgrunder, och

4) 172 § om pensionsanstalternas samarbete i beredningen av försäkringsvillkor och beräkningsgrunder.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 136 a § Följande paragraf – 3 avd. 11 kap. 138 §