Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

136 a § (30.12.2019/1469)

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension

Mom. 1

Om pensionstagaren retroaktivt, efter det att beslutet har meddelats, har beviljats en primär förmån eller pension som avses i 87 § eller sådan pension som avses i 84 a § 1 och 2 mom., kan pensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 136 § Följande paragraf – 3 avd. 11 kap. 137 §