Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

135 § (21.12.2016/1250)

Rättelse av ett lagakraftvunnet beslut på basis av ny utredning

Mom. 1

Om ny utredning framkommer i ett ärende efter det att pensionsanstaltens eller Pensionsskyddscentralens beslut vunnit laga kraft ska ärendet prövas på nytt. Pensionsanstalten kan då bevilja en förvägrad pension eller justera en redan beviljad pension till ett större belopp. Pensionsskyddscentralen kan på motsvarande sätt avgöra ett ärende som hör till dess uppgifter till en parts fördel. Även besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. Ett sådant beslut får överklagas på det sätt som föreskrivs i 124–126 §.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 134 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 136 §