Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

134 §

Rättelse av sakfel

Mom. 1

Pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen kan undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt, om dess beslut grundar sig på klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades.

Mom. 2

Pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen får inte ändra sitt beslut eller undanröja det till en parts nackdel, om inte parten samtycker till detta.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 133 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 135 §