Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

133 §

Rättelse av skriv- eller räknefel

Mom. 1

Pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen skall rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i sitt beslut. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett resultat som är oskäligt för en part.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 132 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 134 §