Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

132 §

Verkställighet av beslut

Verkställighet

Mom. 1

En pensionsanstalts och Pensionsskyddscentralens beslut skall, trots att ändring har sökts, iakttas till dess ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Mom. 2

Ett lagakraftvunnet beslut av en pensionsanstalt, Pensionsskyddscentralen och besvärsnämnden för arbetspensionsärenden får verkställas såsom en lagakraftvunnen dom i tvistemål.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 131 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 133 §