Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

131 §

Besvär som inkommit efter besvärstidens utgång

Mom. 1

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen kommit till pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen eller till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen efter utgången av den tid som bestäms i 126 eller 127 §, kan besvären ändå tas upp till behandling, om det finns vägande orsaker till förseningen.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 130 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 132 §