Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

128 §

Inlämnande av besvärsskrift

Mom. 1

En part skall lämna in besvärsskriften inom tiden för sökande av ändring till den pensionsanstalt som meddelat det överklagade beslutet. Om ändring söks i Pensionsskyddscentralens beslut skall besvärsskriften lämnas in till Pensionsskyddscentralen. En besvärsskrift som gäller ett beslut som meddelats av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden skall lämnas till den pensionsanstalt som meddelat beslut i ärendet eller till Pensionsskyddscentralen.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 127 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 129 §