Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

127 §

Grundbesvär över debitering

Mom. 1

En part får anföra grundbesvär över en debitering om han eller hon anser att en debitering, som med stöd av denna lag fastställts av en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen strider mot lag eller avtal. Grundbesvär skall anföras skriftligen hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden senast inom två år från ingången av året efter det år under vilket fordran fastställdes eller debiterades.

Mom. 2

Om grundbesvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter föreskrivs om grundbesvär. (7.12.2007/1166)

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 126 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 128 §