Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

126 §

Tid för sökande av ändring

Mom. 1

Tiden för sökande av ändring är 30 dagar från den dag då parten har fått del av pensionsanstaltens, Pensionsskyddscentralens eller besvärsnämnden för arbetspensionsärendens beslut. En part anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som parten har uppgett, om det inte visas något annat i samband med att ändring söks.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 125 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 127 §