Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

125 § (29.1.2016/72)

Att söka ändring i den sista pensionsanstaltens beslutssammanställning

Mom. 1

På en beslutssammanställning som en pensionsanstalt gett i egenskap av sista pensionsanstalt tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om beslut. Om en pensionsanstalts beslut ingår i den beslutssammanställning som Keva har gett i egenskap av sista pensionsanstalt, söks ändring i beslutssammanställningen och behandlas besvärsärendet enligt vad som bestäms i pensionslagen för den offentliga sektorn.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 124 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 126 §