Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

97 §

Utbetalning av pension

Mom. 1

Pensionen betalas till pensionstagaren, om inte något annat bestäms i detta kapitel eller i någon annan lag. (30.12.2008/1099)

Mom. 2

Pensionen betalas månatligen så att pensionen på den dag som anges i pensionsbeslutet står att lyftas från ett av pensionstagaren uppgivet konto i ett penninginstitut som är verksamt i Finland. Pensionen kan även betalas till pensionstagarens konto utomlands.

Föregående paragraf – 2 avd. 7 kap. 96 § Följande paragraf – 2 avd. 8 kap. 98 §