Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

108 §

Kvittning av pension som betalats utan grund

Mom. 1

En pensionsanstalt kan också återkräva pension som den betalat utan grund genom kvittning mot framtida pensionsposter. Från den pensionspost som i varje enskilt fall skall utbetalas får dock inte utan pensionstagarens medgivande dras av mer än en sjättedel av den del av pensionsposten som återstår då på denna verkställts förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

Mom. 2

Om den sista pensionsanstalten sköter återkravet genom kvittning, skall såsom den pensionspost som avses i 1 mom. betraktas det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som den sista pensionsanstalten skall betala.

Föregående paragraf – 2 avd. 8 kap. 107 § Följande paragraf – 2 avd. 8 kap. 108 a §