Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

106 §

Preskription av pension

Preskription

Mom. 1

Rätten att få pension preskriberas fem år efter den dag då pensionen borde ha utbetalats, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Från avbrytandet av preskriptionen börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Preskriptionstiden kan förlängas på det sätt som anges i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

Föregående paragraf – 2 avd. 8 kap. 105 § Följande paragraf – 2 avd. 8 kap. 107 §