Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

104 §

Betalning av pension till annan än företagaren

Mom. 1

På pension enligt denna lag tillämpas vad lagen om pension för arbetstagare föreskriver i

1) 118 § om betalning av pension och rehabiliteringsförmån till sjukförsäkringsfonden,

2) 119 § om betalning av pension till ett välfärdsområde, (8.7.2022/573)

3) 120 § om betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa, och

4) 122 § om betalning av pension till ett välfärdsområde på basis av samtycke. (8.7.2022/573)

Mom. 2

Härvid likställs en företagare med arbetstagare enligt nämnda bestämmelser.

Mom. 3

Tidsfristen för framställande av betalningsyrkande bestäms enligt 121 § i lagen om pension för arbetstagare och utbetalningsordningen för pension enligt 123 § i nämnda lag.

Föregående paragraf – 2 avd. 8 kap. 103 § Följande paragraf – 2 avd. 8 kap. 105 §