Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

95 a § (7.11.2014/871)

Motivering av beslut

Mom. 1

I fråga om motivering av pensionsanstaltens beslut tillämpas det som föreskrivs i 45 § i förvaltningslagen (434/2003). Om pensionsanstalten avslår förmånsansökan helt eller delvis och beslutet till centrala delar grundar sig på medicinska omständigheter, ska motiveringen till beslutet innehålla de omständigheter som i huvudsak har inverkat på bedömningen och de slutsatser som dragits utifrån dessa omständigheter.

Föregående paragraf – 2 avd. 7 kap. 95 § Följande paragraf – 2 avd. 7 kap. 96 §