Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

94 §

Anhängiggörande av pensionsansökan

Mom. 1

En pensionsansökan anses vara gjord den dag den inkommit till en pensionsanstalt som avses i arbetspensionslagarna eller till Pensionsskyddscentralen eller till ett ombud som en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen har bemyndigat för ändamålet.

Föregående paragraf – 2 avd. 7 kap. 93 § Följande paragraf – 2 avd. 7 kap. 95 §