Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

93 §

Ansökan om pension på en företagares vägnar

Mom. 1

Om en företagare på grund av ålder, skada, sjukdom eller av någon annan orsak är oförmögen att själv ansöka om pension eller att i övrigt sköta sina pensionsärenden och saknar en intressebevakare, kan en av pensionsanstalten godkänd nära anhörig till företagaren eller en person som har skött företagaren, på företagarens vägnar ansöka om pension och även i övrigt föra företagarens talan i ärenden som gäller pension enligt denna lag.

Föregående paragraf – 2 avd. 7 kap. 92 a § Följande paragraf – 2 avd. 7 kap. 94 §