Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

90 §

Indexjustering av pensionerna

Mom. 1

En löpande pension justeras årligen från ingången av januari med det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare.

Föregående paragraf – 2 avd. 6 kap. 89 § Följande paragraf – 2 avd. 7 kap. 91 §