Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

86 §

Avdrag för förmån från utlandet

Mom. 1

Som primär förmån betraktas även en sådan förmån från en annan stat som motsvarar en förmån som avses i 85 § 1 mom.

Mom. 2

Om när företagarens pension bestäms återstående tid skall beaktas enligt pensionslagstiftningen i två eller flera EU- eller EES-länder eller länder med vilka en överenskommelse om social trygghet ingåtts, förhindras överlappande återstående tid genom att återstående tid beviljas på basis av denna lag i samma förhållande som förhållandet mellan företagarens försäkringstid enligt arbetspensionslagarna och försäkringstiden i alla länder som beviljar återstående tid.

Föregående paragraf – 2 avd. 5 kap. 85 § Följande paragraf – 2 avd. 5 kap. 87 §