Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

83 §

Grund för minskning av efterlevandepension samt belopp

Mom. 1

Efterlevandepensionen minskas, om den efterlevande makens i 81 § avsedda arbetspensioner överstiger grunden för minskningen av pensionen. Minskningen av pensionen är 50 procent av skillnaden mellan de arbetspensioner som avses i 81 § och grunden för minskningen av pensionen. Grunden för minskningen av pensionen är 500 euro per månad. (14.8.2009/630)

Mom. 2

2 mom. har upphävts genom L 14.8.2009/630. (14.8.2009/630)

Mom. 3

Har den efterlevande maken rätt att utöver efterlevandepension enligt denna lag få efterlevandepension enligt någon annan arbetspensionslag, avdras från efterlevandepensionen enligt denna lag ett belopp som utgör en lika stor del av den ovan avsedda minskningen som efterlevandepensionen enligt denna lag utgör av alla efterlevandepensionerna enligt arbetspensionslagarna.

Mom. 4

När efterlevandepensionen justeras används samma grund för minskning av pensionen som när efterlevandepensionen minskades första gången. (7.11.2014/888)

Föregående paragraf – 2 avd. 4 kap. 82 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 84 §