Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

80 §

Justering av familjepension

Mom. 1

Familjepensionens belopp och dess fördelning mellan förmånstagarna justeras om antalet förmånstagare ändras. Justeringen görs från ingången av kalendermånaden efter förändringen.

Mom. 2

Familjepensionens belopp justeras också då en engångsförhöjning i enlighet med 77 § 3 mom. läggs till den invalidpension som ligger till grund för familjepensionen. Härvid justeras familjepensionen vid samma tidpunkt som den då engångsförhöjningen läggs till.

Föregående paragraf – 2 avd. 4 kap. 79 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 81 §