Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

79 §

Barnpensionens belopp

Mom. 1

Av grunden för familjepensionen utgör barnpensionernas sammanlagda belopp, om inte något annat följer av 85 eller 86 §,

1) 4/12, om det finns ett barn,

2) 7/12, om barnen är två,

3) 9/12, om barnen är tre, och

4) 10/12, om barnen är fyra eller flera.

Mom. 2

Det sammanlagda beloppet av barnpensionerna fördelas jämnt mellan de barn som är förmånstagare.

Mom. 3

Den andel av familjepensionen som avses i 53 § 3 mom. och betalas ut som barnpension fördelas jämnt mellan de barn som är förmånstagare. (19.11.2021/1007)

Föregående paragraf – 2 avd. 4 kap. 78 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 80 §