Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

75 §

Engångsförhöjning av invalidpension

Engångsförhöjning

Mom. 1

En engångsförhöjning läggs till företagarens invalidpension från ingången av det kalenderår före vilket det har gått fem kalenderår sedan pensionen började. Förhöjningen läggs inte till, om företagaren har fyllt 56 år. Engångsförhöjning läggs inte till rehabiliteringstillägg. (14.8.2009/636)

Mom. 2

Engångsförhöjningen räknas ut på basis av det sammanlagda beloppet av företagarens löpande pensioner enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn. Förhöjningen bestäms enligt företagarens ålder vid ingången av året för förhöjningen. Förhöjningsprocenten är 25, om företagaren vid ingången av året för förhöjningen är högst 31 år. Förhöjningsprocenten sjunker med 1,0 procentenhet för varje därpå följande levnadsår. (30.12.2019/1469)

Föregående paragraf – 2 avd. 4 kap. 74 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 76 §