Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

74 §

Pension på tidigare grunder

Mom. 1

Beviljas en företagare som fått rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna invalidpension på grund av arbetsoförmåga som har börjat innan två år har förflutit från det att rehabiliteringspenningsperioden löpte ut, bestäms invalidpensionen på samma grunder som den rehabiliteringspenning som beviljades först, dock utan den 33 procents förhöjning som hänför sig till rehabiliteringspenningen. (21.12.2016/1250)

Mom. 2

Om en företagare som har fått invalidpension senare beviljas invalidpension på grund av sådan ny arbetsoförmåga som har börjat innan två år har förflutit från det att den tidigare invalidpensionen upphörde, fastställs den nya invalidpensionen enligt samma grunder som den tidigare beviljade invalidpensionen. Förfarandet är detsamma om den nya invalidpensionen beviljas en företagare som erhållit invalidpension med anledning av samma sjukdom, lyte eller skada som legat till grund för den tidigare invalidpensionen.

Mom. 3

3 mom. har upphävts genom L 29.1.2016/72. (29.1.2016/72)

Föregående paragraf – 2 avd. 4 kap. 73 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 75 §